Privacy verklaring

 

 

Privacy Statement Cloud.nl B.V.

Cloud.nl B.V. (hierna te noemen: Cloud.nl) hecht groot belang aan het waarborgen van uw privacy. Cloud.nl zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen zoals voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit houdt in dat wij er alles aan doen wat redelijkerwijs
mogelijk is om de informatie zoals u ons deze verstrekt of die anderszins tot ons komt te beschermen. Dit geldt voor de informatie die u ons verstrekt bij een bezoek aan onze website, bij een verzoek om meer informatie of een offerte, bij het afnemen van een product of dienst en bij ieder andersoortig contact dat plaatsvindt tussen u of een derde en Cloud.nl.

Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaat Cloud.nl alle informatie waarmee wij natuurlijke personen kunnen identificeren. Het gaat er niet om dat een persoonsgegeven direct iets over de natuurlijke persoon zegt; ook een combinatie van informatie kan maken dat er sprake is van persoonsgegevens. Het bekendste voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of geboortedatum, maar ook een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De
persoonsgegevens welke Cloud.nl verzamelt zijn:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • ip-adres, internetbrowser en apparaat-type;
 • salarisgegevens.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zijn uitsluitend bedoeld voor de analyse en optimalisatie van website en tools. Wanneer u Cloud.nl per e-mail benadert, dan zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vraag of reactie te kunnen reageren. Wij gebruiken de aangeleverde informatie tevens zodra dit wordt verzocht om een offerte of aanbod te kunnen doen. Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of aanbiedingen, dan zullen wij uw persoonsgegevens
gebruiken om de nieuwsbrief respectievelijk aanbiedingen te sturen.

Gedurende de looptijd van een overeenkomst gebruiken wij uw  persoonsgegevens om aan deze overeenkomst uitvoering te kunnen geven. Dit houdt in dat wij u onder meer informeren over updates, maar wij u ook kunnen benaderen bij problemen of anderszins. Indien wettelijke verplichtingen dit van ons verlangen, zal Cloud.nl uw persoonsgegevens verzamelen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen.

Cloud.nl gebruikt de informatie die zij over derde-betrokkenen ontvangt nooit voor haar eigen doeleinden, behalve haar verplichting om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals gesloten met de klant, waarbij deze klant als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt op welke wijze Cloud.nl de persoonsgegevens dient te verwerken en wat het doel van de verwerking betreft.

Doelgroep
De doelgroep van dit privacybeleid is een ieder die (mogelijk) geïnteresseerd is in de producten van, diensten van en/of een samenwerking met Cloud.nl, een ieder die een overeenkomst met Cloud.nl heeft gesloten, iedere betrokkene (dat wil zeggen iedereen van wie Cloud.nl persoonsgegevens verwerkt of heeft verwerkt) en een ieder die in de afgelopen 7 jaar een overeenkomst met Cloud.nl heeft gehad.

Herkomst persoonsgegevens
Cloud.nl ontvangt persoonsgegevens van haar klanten en geïnteresseerden rechtstreeks. Daarnaast ontvangt zij persoonsgegevens van derde-betrokkenen in de kader van de uitvoering van een overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld via de dienstverlener die zijn facturen laat inscannen.

Bewaartermijnen
De bewaartermijn die Cloud.nl aanhoudt is 2 jaren, tenzij:

 • Een gesloten overeenkomst nog lopend is (in die gevallen bewaren wij de gegevens even zo lang als de overeenkomst loopt + 2 jaren na het eindigen van de
  overeenkomst en tenzij één van navolgende uitzonderingen geldt);
 • wet- en regelgeving ons verplichten om gegevens langer te bewaren;
 • wij de gegevens bewaren om onze rechten te kunnen vaststellen (in die gevallen bewaren wij deze 7 jaren);
 • in het geval van sollicitaties (in die gevallen bewaren wij deze 6 maanden, tenzij anders met u overeengekomen).

Uw rechten
U hebt te allen tijde het recht op:

 • Dataportabiliteit (ofwel dat uw persoonsgegevens op u worden overgedragen);
 • vergetelheid (ofwel het recht om vergeten te worden:;
 • Inzage;
 • Verbetering, aanvulling en het verwijderen van gegevens;
 • Beperking van de verwerking;
 • Het maken van bezwaar tegen de gegevensverwerking.

U kunt een verzoek met betrekking tot één van genoemde rechten indienen via
support@cloud.nl. Cloud.nl beslist altijd binnen 4 weken op uw verzoek. Wij hoeven onder meer niet aan uw verzoek te voldoen indien dit in strijd mocht blijken met wet- en regelgeving, de doeleinden van verwerking in het gedrang komen, er een beroepsgeheim op de verwerking rust, het
een onredelijk verzoek betreft of u de gevraagde informatie al hebt.

Delen van gegevens
Cloud.nl verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten met wie zij een overeenkomst van opdracht heeft gesloten. De persoonsgegevens die zij voor deze klanten verwerkt worden van de klant ontvangen en vervolgens in digitale vorm aan hen geretourneerd. Cloud.nl deelt uw gegevens niet met anderen, tenzij hierna specifiek is genoemd en tenzij bij separate overeenkomst anders is bepaald. Er geldt dus strikte geheimhouding.

Beveiliging
Zoals hierboven al werd aangehaald hecht Cloud.nl grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en uw privacy in het bijzonder. Wij nemen daarom passende maatregelen om ieder onrechtmatig gebruik, misbruik, verlies, diefstal, lek, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze beveiligingsmaatregelen sluiten altijd aan bij de laatste stand van de technologie. Mocht u vermoeden dat gegevens onverhoopt niet op de juiste wijze worden beschermd,
neemt u dan contact op met Cloud.nl B.V. aan de Hoge Ham 93b te (5104 JC) Dongen.

Wijziging Privacy Statement
Cloud.nl behoudt zich ieder recht voor om het Privacy Statement bij te werken. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Onze klanten aan het woord

Wij gaan tot het uiterste voor al onze klanten en dat wordt gewaardeerd. Mogen we ook voor jou aan de slag?
Neem contact op!

Voornaam Achternaam #4
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam #2
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam #3
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.