Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Provider: CLOUD.NL B.V. kantoorhoudend Hoge Ham 93b te Dongen.
Cliënt: degene met wie Provider een Overeenkomst is aangegaan.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Provider en Cliënt op grond waarvan Provider een Dienst (op)levert.
Dienst: de specifieke dienst die Provider met Cliënt overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
Eindapparatuur: de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van Provider die dient als het aansluitpunt, met behulp waarvan Cliënt gebruik kan maken van de Dienst.
Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen Aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van Provider.

Artikel 2: Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
  tussen Provider en Cliënt betreffende de Dienst.

  1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2004.
  2. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen, geldt de volgende rangorde:
   1. de Overeenkomst;
   2. de Bijlagen;
   3. de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Tot stand komen van een Overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen Provider en Cliënt eerst tot stand:
  1. vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen, of;
  2. vanaf de datum dat Provider de aanvraag van Cliënt en eventuele bijzondere afspraken,
   schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd, of;
  3. vanaf het moment dat Provider met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 2. Alle offertes van Provider zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.
 3. Op eigen algemene voorwaarden, dan wel afwijkende of aanvullende bedingen kan door Cliënt slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Provider zijn bevestigd.
 4. Partijen verklaren deze Algemene Voorwaarden tevens van toepassing op reeds eerder tussen hen gesloten c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 4: Domeinnaam

 1. Cliënt dient te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden.
 2. Cliënt vrijwaart en houdt Provider schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Cliënt.

Artikel 5: (Op)leveren van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Provider zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. Provider houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Cliënt. De door Provider opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Cliënt zal alle voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Provider verstrekken.
 3. Cliënt zal aanwijzingen van Provider betreffende de (op)levering van de Dienst opvolgen.

Artikel 6: Gebruik van identificatiegegevens

 1. Provider zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Cliënt ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Cliënt zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Cliënt zal bij verlies, diefstal en/of andere
  vormen van onregelmatig gebruik Provider hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
 2. Cliënt zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.
 3. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Cliënt misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Cliënt, kan Provider Cliënt aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
 4. Indien is vastgesteld dat Cliënt misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat Cliënt geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Cliënt direct in verzuim en is Cliënt gehouden alle door Provider ten gevolge van het misbruik geleden schade te vergoeden.

Artikel 7: Gebruik van de Dienst

 1. Het is Cliënt toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. Cliënt zal de eventueel door Provider gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur in acht nemen.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan Provider of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.

Artikel 8: Gebruik van netwerken

 1. Cliënt kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van Provider. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Cliënt zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het
  gebruik van dat netwerk.
 2. Van Provider kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Cliënt ter hand worden gesteld.
 3. Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.
 4. Cliënt zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van Provider, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Cliënt veroorzaken.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Provider een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van Provider en/of van de dienstverlening aan klanten van Provider zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Cliënt en/of vanwege Cliënt, kan Provider Cliënt redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.
 6. Cliënt is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Cliënt direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van Provider, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken. Cliënt is gehouden alle door Provider ten gevolge hiervan geleden schade te vergoeden
 7. Definitie spam: Spam is e-mail die in grote hoeveelheden (bulk) en ongevraagd (unsolicited) wordt verstuurd. Ongevraagd houdt in dat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending van de e-mail. Bulk houdt in dat de e-mail onderdeel is van een grotere hoeveelheid e-mails, die elk voor een wezenlijk deel identiek zijn.
 8. Verbod op spam: Het is opdrachtgever nadrukkelijk verboden om spam-activiteiten uit te voeren vanaf IP-adressen die toebehoren tot of verwijzen naar het CLOUD.NL B.V.netwerk. Spammen kan leiden tot afsluiting.
 9. Uitzondering voor “confirmed opt-in” mailings: Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot het versturen van e-mail mailings indien deze gebaseerd zijn op basis van het confirmed opt-in principe. Confirmed opt-in betekent dat de eigenaar van het e-mailadres expliciet toestemming dient te geven om benaderd te worden door verzender. Deze toestemming geeft de eigenaar van het e-mailadres door een verzoek hiertoe, dat verstuurd wordt direct na 1e aanmelding, in te willigen.
 10. Abuse-meldingen: Abuse-meldingen over vermeende spam- activiteiten vanaf de door opdrachtgever in gebruik zijnde IP-adressen zullen doorgestuurd worden naar opdrachtgever. Het is opdrachtgever verplicht, binnen een periode van 5 werkdagen, aan te tonen dat de abuse-melding niet het gevolg is van spam-activiteiten. Het niet reageren op abuse-meldingen kan leiden tot afsluiting.

Artikel 9: Dataverkeer van Cliënt

 1. Indien een derde Provider erop wijst dat op de website van Cliënt informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Provider gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van Provider verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de website op een systeem van Provider staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. Provider zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Cliënt of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie. Bovendien is Provider in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de inbreuk dat rechtvaardigt, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat recht op schadevergoeding van Cliënt op Provider ontstaat.
 2. Cliënt vrijwaart en zal Provider schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Cliënt.
 3. Provider hanteert een ‘fair use policy’ inhoudende dat het Cliënt niet is toegestaan, al dan niet incidenteel, meer bandbreedte te benutten dat voor de overeengekomen dienst redelijkerwijs noodzakelijk is, het zogenoemde “bursten”. Indien Cliënt deze redelijkerwijs noodzakelijke bandbreedte,
  die in de Overeenkomst wordt benoemd, met meer dan 50% overschrijdt, is Provider gerechtigd de daardoor veroorzaakte extra kosten separaat bij Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 10: Dienstverlening en onderhoud

 1. Provider zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor  onderhoudswerkzaamheden.
 2. Provider zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.
 3. Cliënt dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Provider.
 4. Provider zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Cliënt is gemeld, opheffen
 5. Provider garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.
 6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Provider, tenzij:
  1. Cliënt onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
  2. Cliënt in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
  3. de kosten anderszins aan Cliënt toegerekend kunnen worden.

Artikel 11: Privacy

 1. Provider zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.
 2. Cliënt verleent Provider toestemming om gegevens van Cliënt die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.
 3. Cliënt geeft Provider bij deze toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Provider, welke benodigd zijn voor haar administratie- en beheerstaken. Deze registratie is slechts toegankelijk voor Provider en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Provider hiertoe
  krachtens wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.
 2. Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:
  1. reeds bij de partij bekend was;
  2. onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
  3. door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
  4. reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
 3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
  1. aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;
  2. aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen, hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;
  3. aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
 4. Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding
  worden gesteld.

Artikel 13: Grensoverschrijdend gegevensverkeer

 1. Indien door Cliënt door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Cliënt Provider voor
  alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van
  Nederland en/of van het land van uitvoer.

Artikel 14: Wijziging en verhuizing

 1. Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Cliënt dient zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk 2 weken voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt, schriftelijk aan de Provider te worden medegedeeld.
 2. Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij Provider te worden aangevraagd. Provider is gerechtigd bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

Artikel 15: Wijziging in eigenschappen Dienst

 1. Provider is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.
 2. Provider zal een wijziging aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.
 3. Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van onderneming van Cliënt en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft Cliënt het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 16: Vergoeding

 1. Provider kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota’s, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen, voorzover die kosten in redelijkheid gemaakt moeten worden.
 2. Bedragen zoals genoemd in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan Provider per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
 4. Indien sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, is Provider gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per kwartaal op de eerste dag van dat kwartaal de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits Provider Cliënt uiterlijk 30 dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien Provider de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Provider gerechtigd deze verlaging direct door te voeren.
 5. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Provider kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is Cliënt gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen
  tegen de in de kennisgeving van Provider genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.
 6. Provider behoudt zich het recht voor om haar prijzen jaarlijks te verhogen met het percentage dat gelijk is aan de stijging van het consumentenprijsindexcijfer van het CBS vanaf de aanvangsdatum. Notificatie van genoemde wijziging door Provider zal uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum van de prijswijziging
  plaatsvinden.

Artikel 17: Betaling

 1. De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf de mededeling van Provider aan Cliënt dat de Dienst is opgeleverd.
 2. Provider zal de door Cliënt verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Provider op de door haar aangewezen bank- of girorekening is ontvangen. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Cliënt.
 3. Indien Cliënt meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Cliënt de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan Provider kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Provider een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt, blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort
 4. Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien cliënt enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is Cliënt over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, te berekenen vanaf de factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand.
 5. Indien Cliënt zijn verplichtingen, voorzover nodig na ingebrekestelling, jegens Provider niet nakomt, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verbonden zijn aan de incassering van de vordering, steeds voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
 6. Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.
 7. Alle vorderingen van Provider dienen door Cliënt steeds te worden voldaan zonder dat Cliënt een beroep toekomt op verrekening, opschorting, of aftrek uit welken hoofden ook.

Artikel 18: Financiële zekerheidstelling

 1. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Cliënt aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft Provider het recht van Cliënt financiële zekerheid te verlangen, waaronder het doen stellen van een bankgarantie door Cliënt, verpanding door Cliënt van vorderingen op derden aan Provider of enige ander vorm van financiële zekerheid doen stellen, zulks ter keuze van Provider.
 2. Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Cliënt in redelijkheid naar het oordeel van Provider over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.
 3. Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Provider mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

Artikel 19: Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: “(de) werken”) berusten uitsluitend bij Provider of haar licentiegevers.
 2. Provider zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door Provider ter beschikking gestelde werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Provider onverwijld schriftelijk
  informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Provider. Cliënt zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan Provider verlenen opdat Provider zich, zonodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Cliënt in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Artikel 20: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Provider is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van Provider komen zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door leveranciers van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een leverancier.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is Provider gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal de Cliënt gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
 3. Cliënt is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

 1. Provider aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voorzover dat uit dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Cliënt is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor
  directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,– (tienduizend euro).
 3. De totale aansprakelijkheid van Provider voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van Provider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van
  elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van het dataverkeer is uitgesloten.
 5. Buiten de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op Provider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
  gebaseerd.
 6. Aansprakelijkheid van Provider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Provider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Cliënt Provider een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en
  Provider ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Provider in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Provider meldt.
 8. Cliënt is gehouden Provider te vrijwaren voor aanspraken van derden, daaronder begrepen haar personeelsleden, tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan.

Artikel 22: Opschorting

 1. Provider behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens Provider niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.
 2. Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Cliënt binnen een door Provider gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

Artikel 23: Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
  1. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  2. de wederpartij in staat van faillissement is gesteld, danwel op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling is toegepast, of een faillissementsaanvraag is ingediend;
  3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd danwel de ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt;
  4. de wederpartij in verzuim is.
 5. Elke beëindiging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 6. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Provider om deze overeenkomst te ontbinden op grond van een tekortkoming in de nakoming door Cliënt van de verplichtingen uit de Overeenkomst, de Bijlagen, de Algemene Voorwaarden.

Artikel 24: Gevolgen van beëindiging

 1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:
  1. zal Provider direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar op de voet van artikel 6 van deze voorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen;
  2. zal Provider één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door Provider voor Cliënt geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;
  3. kan Provider Cliënt redelijke beëindigingskosten in rekening brengen;
  4. zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

Artikel 25: Overdracht

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Provider is Cliënt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 26: Uitleg van Algemene Voorwaarden

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Cliënt en Provider zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 27: Slotbepaling

 1. De administratie van Provider levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.
 2. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.
 3. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Onze klanten aan het woord

Wij gaan tot het uiterste voor al onze klanten en dat wordt gewaardeerd. Mogen we ook voor jou aan de slag?
Neem contact op!

Voornaam Achternaam #4
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam #2
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam #3
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.

Voornaam Achternaam
Bedrijfsnaam

Aenean vitae purus vitae ipsum luctus pharetra. Nunc pulvinar ante eu cursus ultrices. Donec auctor pulvinar dolor, ac feugiat risus tristique ut. Vivamus blandit aliquam eros. Pellentesque eget sagittis turpis, quis posuere tellus. Ut vel mi lacus.